Munkanélküli ellátás az EU-ban

 

I. Munkanélküli ellátásra való jogosultság
A szociális biztonsági rendszerek koordinációja a tagállamok eltérő jogszabályi hátteréből adódó és a gyakorlatban tényleges hátrányt előidéző akadályok elhárítását szolgálja.

A tagállamokon belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról az 1408/71 (EGK) sz. Tanácsi Rendelet, illetve az annak végrehajtására kiadott 574/72 (EGK) sz. Tanácsi Rendelet szól (koordinációs rendeletek).

A koordinációs rendeletek a munkanélküli ellátás igénylésével kapcsolatban a következő szabályokat tartalmazzák: Főszabályként a migráns munkanélküli a munkanélkülivé válás helye szerinti tagállamban igényelhet munkanélküli ellátást, abban az esetben, ha abban a tagállamban legalább 1 hónapon át dolgozott.

A tagállam a munkanélküli ellátást a saját állampolgáraira irányadó szabályozás szerint nyújtja. Ez vonatkozik a biztosítási alapú rendszerekre (ilyen a magyar rendszer is, melyben a munkáltató és munkavállaló is járulékot fizet a járadékért), de a kifejezett járulékhoz nem kötött rendszerekre és ellátásokra is (ilyen például az ír rendszer).

Amennyiben egy tagállami szabályozás azt írja elő, hogy egy év biztosítási idő szükséges a munkanélküli ellátás igénybevételéhez, akkor a munkanélkülivé válás szerinti tagállamnak nem csak az abban a tagállamban eltöltött időt kell az egy évi biztosítási időbe beleszámítania, hanem a más tagállamokban töltött időt is, amennyiben a munkanélküli az illetékes tagállamban nem rendelkezik a szükséges idővel. A jogosultság megállapításának tehát az összeszámítás elve szerint alapját képezik a más tagállamokban megszerzett biztosítási idők is.

A munkanélküli ellátás megállapítására, illetve az egyes tagállamokban szerzett biztosítási idők igazolására az E 301 nyomtatvány szolgál, amelyet annak az államnak az illetékes intézménye (foglalkoztatási hivatal, munkaügyi központ) ad ki, ahol munkanélküli korábban biztosított volt, tehát dolgozott.

Mivel a nyomtatványt a munkavégzés helye szerint illetékes intézmény állítja ki, ezért fontos a munkaviszony megszűntével a nyomtatvány kiállításának kérése, mert a hivatalból történő beszerzés sok időt vehet igénybe. A nyomtatványt a munkanélküli járadék iránti kérelemhez kell csatolni.

II. Magyarországon megállapított munkanélküli járadék más tagállamokba történő folyósítása

Eltérően a többi szociális ellátástól, a munkanélküli ellátásokat nem folyósítják más tagállamokba, csak abba, ahol az igénylő az erre vonatkozó jogosultságot megszerezte (ahol a munkahelye volt).

Kivételt képez ezen szabály alól, amikor valaki egy másik tagállamban keres munkát. A munkaerő szabad áramlására vonatkozó európai uniós jogszabályok biztosítják a másik tagállamban való munkahelykeresés lehetőségét.

Ezek a jogszabályok lehetővé teszik az EGT-állampolgárok számára a másik tagállam területén való tartózkodást, illetve azt, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe vegyék (munkaközvetítés, tanácsadás stb.)

Ezt a jogot erősíti az a jogszabály is, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben valaki munkanélküli ellátásban részesül a munkanélkülivé válás országában, és úgy gondolja, hogy egy másik tagállamban nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti, hogy munkahelykeresést abban a másik államban folytathassa, és az ellátást is ott vegye fel. Ebben az esetben is szigorú feltételekkel és csak korlátozott időre folyósítható az ellátás.

Ezek a feltételek a következők:

  • A munkanélkülivé válást követően legalább négy hétig rendelkezésre kell állnia annál a munkaügyi központnál, amelyik az ellátást folyósítja.
  • Hét napon belül kell jelentkeznie és regisztráltatnia magát a céltagállam – ahol munkát kíván keres – munkanélküli hivatalánál. Természetesen annak a tagállamnak a munkaügyi hivatalánál is regisztráltatnia kell magát, ahol eredetileg munkanélkülivé vált.
  • Eleget kell tenni a céltagállam munkaügyi hivatala által működtetett ellenőrzési eljárásnak.
  • A céltagállamban a munkanélküli ellátást maximum három hónapon keresztül lehet folyósítani.
  • Abban az esetben, ha a céltagállamban sem talál munkát, az eredeti munkanélküli ellátást csak akkor lehet tovább folyósítani, ha a három hónap lejártát megelőzően visszatér abba a tagállamba, ahol a munkanélküli-ellátást folyósították.

Ha ennek a feltételnek nem tesz eleget, akkor a teljes munkanélküli ellátásra való jogosultságát elveszíti. Ezen jogosultság igénybe vételéhez az illetékes hivataltól az úgynevezett E 303 nyomtatvány kiállítását kell kérni.

Az E 303 nyomtatvány alapján az álláskeresőt regisztrációba veszik. A regisztrációt követően három hónapon keresztül az álláskereső jogosult lesz a részére korábban megállapított munkanélküli ellátásra, amelyet a munkakeresés helyén fognak folyósítani az adott ország pénznemében (pl.: Magyarországon megállapított és onnan exportált ellátás esetében az álláskereső ugyanazt az összeget fogja megkapni az adott ország pénznemében, amelyet Magyarországon kapna forintban).

Ezen időszak alatt az álláskeresőnek a folyósító állam foglalkoztatási szolgálatával együtt kell működnie. A másik tagállamban történő munkahely-keresés lehetőségével két munkaviszonyban töltött időszak között csak egyszer lehet élni.

Magyarországon a kérdésben illetékes hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat.

További információ a munkanélküli ellátások uniós és tagállami szabályozásáról, illetve az egyes EU-tagállamok illetékes hivatalainak elérhetősége ÁFSZ ezen az oldalán található.

III. Hazatérő munkavállaló esete

Amennyiben egy másik tagállamban élő és dolgozó magyar állampolgár munkaviszonya megszűnését követően hazatér, és Magyarországon lesz újból a lakóhelye, hazatérő munkavállalónak minősül.

Ebben az esetben választhat, hogy a munkanélküli ellátást Magyarországtól, vagy attól az országtól szeretné igényelni, ahol addig a munkáját végezte. Ez utóbbi esetben azonban bizonyos korlátozások érvényesülnek.

1. Munkanélkülivé válás országában történő igénylés

Amennyiben a munkanélküli a munkavégzés helye szerinti országtól igényli az ellátást, jogosult ezt az ellátást „exportálni” Magyarországra. Ebben az esetben a hazatérés előtt az ellátását folyósító ország illetékes hivatalától az E 303 nyomtatvány kiállítását kell kérnie.

Számítani kell rá, hogy a munkanélküli ellátást folyósító ország illetékes hivatala kéri, hogy a munkanélküli a hazautazást és a nyomtatvány kiállítását megelőzően legalább 4 héten keresztül a foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére álljon.

A hazatérést követően a nyomtatvány kiállítási dátumától számított 7 naptári napon belül mindenképpen jelentkeznie kell az illetékes magyar munkaügyi központnál.

A regisztrációt követően a munkanélküli három hónapon át jogosult lesz a korábban kint megállapított munkanélküli ellátásra, amelyet Magyarországon forintban fogják a kérelmezőnek folyósítani. Ezen időszak alatt a folyósító állam foglalkoztatási szolgálatával együtt kell működni.

A három hónap lejárta után a magyar szabályok szerint lehet igényelni a magyar álláskeresési támogatást.

A jogosultság megállapításának az összeszámítás elve szerint alapját képezi a más tagállami biztosítási idő is, azaz a kinti biztosítási időt beszámítják a magyarországi munkanélküli ellátás folyósításának feltételeként megszabott biztosítási időbe.

A más tagállamban „megszerzett” biztosítási időt az E 301 formanyomtatvánnyal lehet igazolni. Az összeszámítási szabályok a biztosítási időre, illetve az átlagkeresetekre vonatkoznak, így a korábbi keresetek nem, illetve csak egy bizonyos összeghatárig befolyásolják az ellátás összegét.

Az E 301 nyomtatványt minden országban a munkavégzés helye szerint illetékes munkaügyi hivatal állítja ki, ezért fontos a munkaviszony megszűntével a nyomtatvány kiállításának kérése, mivel a magyar álláskeresési járadék iránti kérelméhez azt csatolni kell. A munkanélküli ellátás exportjának lehetőséget csak egyszer lehet igénybe venni két munkaviszonyban töltött időszak között.

2. Magyarországon történő igénylés

Amennyiben az álláskeresési járadék igénylése a hazatérés után Magyarországon történik meg, ebben az esetben is szükséges az E 301 nyomtatvány, amely a kinti biztosítotti jogviszony, illetve az átlagkereset igazolására szolgál.

A járadék összegét ebben az esetben a magyar átlagkereset alapján állapítják majd meg. A magyar szabályok szerint a járadék igényléséhez 365 nap munkaviszonyt szükséges igazolni az elmúlt négy év során, azonban azt maximum 270 napig folyósítják.

A magyar álláskeresési járadék igénylésének feltételeiről ezen az oldalon található információ.

Amennyiben a munkanélküli nem rendelkezik a nyomtatvánnyal a magyar munkakeresési járadék igénylése esetén, a magyar munkaügyi szerv hivatalból megkéri a kinti szervtől a nyomtatványt, azonban ennek átfutási ideje meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, azért mindenképpen célszerű a munkaviszonyt megszűntével azt a kinti hivataltól kérni.

Az E 301 nyomtatványról, illetve az egyes tagállamokban a kiállításához szükséges dokumentumokról ezen az oldalon olvasható bővebb információ.

További információ:

Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Tel: 06-1-303-9300
Nemzetközi Osztály: 06-1-303-0810
Honlap: http://www.afsz.hu/

Regionális Munkaügyi Központok elérhetőségei megtekinthetők ezen az oldalon.

Forrás: EUvonalVélemény, hozzászólás?