Külföldiként EU-s iskolában…

Iskolai oktatás

Ha Ön iskoláskorú gyermekeivel másik EU-tagországba költözik, érdemes utánanéznie, hogyan kell iskolai elhelyezésükről gondoskodnia.

Tudni szeretné, milyen iskolák közül választhatnak új lakhelyükön? Utána kíván járni, vannak-e a beiratkozásnak különleges feltételei abból adódóan, hogy nem állampolgárai az adott országnak? Aggódik amiatt, hogyan tudnak majd gyermekei olyan nyelven tanulni, melyet (még) nem beszélnek?

Ha igen, tekintse át az alábbi információkat:

Az EU-tagországok iskolarendszerei

Ha Ön és iskoláskorú gyermekei másik uniós országba költöznek, számítaniuk kell arra, hogy új lakhelyükön az iskolarendszer jelentős mértékben eltérhet attól, amihez hazájukban hozzászoktak.

Egyes országokban például nagyon korán kettéválik egymástól az oktatás és a szakképzés.

Konkrét eset

Fontos, hogy gyermeke zökkenőmentesen beilleszkedjen az új rendszerbe

A háromgyermekes Owens család Walesből Franciaországba költözött. A költözés idején a gyermekek életkora 9, 12 és 17 év volt. A legidősebb gyerek ekkor már egy éve megkezdte a felkészülést arra a záróvizsgára, mely az Egyesült Királyságban az emelt szintű érettséginek feleltethető meg, és amelyet a diákok rendszerint három tantárgyból tesznek le két évig tartó tanulmányokat követően.

Miután megtudták, hogy a francia középiskolákban a tanulók teljesen más rendszerben érettségiznek – többnyire tizenkét tárgyból tesznek záróvizsgát -, a szülők úgy látták jónak, ha legnagyobb gyermekük (a városhoz közeli nemzetközi iskolában) folytatja a felkészülést a brit emelt szintű érettségire, és csak két fiatalabb gyermeküket íratták be a helyi francia iskolába.

Iskolakezdés új országban

Uniós polgárként az Ön gyermekei jogosultak arra, hogy bármelyik EU-tagországban iskolai oktatásban részesüljenek. Erre ugyanolyan feltételek mellett kell számukra lehetőséget biztosítani, mint a kérdéses ország állampolgárainak.

Joguk van arra is, hogy saját korcsoportjuknak megfelelő osztályba kerüljenek, és hogy nyelvtudásuktól függetlenül tanulmányaikat ugyanazon a szinten folytassák, ahol a származás helye szerinti országban abbahagyták.

Ingyenes nyelvoktatás

Ha Ön uniós polgár, aki munkavállalás céljából másik EU-tagországba költözik, gyermekeinek az uniós jog értelmében joguk van új lakhelyükön ingyenes nyelvoktatásban részesülni annak érdekében, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni az ottani iskolarendszerbe.

 

Önnel is megtörténhet

A Miller család Írországból Norvégiába költözött, ahol a szülők két gyermeküket beíratták a helyi állami iskolába. Mivel azonban a fiúk nem boldogultak a norvég nyelvvel, nem teljesítettek jól a tanórákon, és osztálytársaik közé sem sikerült beilleszkedniük.

A szülők megtudták, hogy az európai uniós jog értelmében gyermekeik jogosultak ingyenes nyelvoktatásban részesülni annak érdekében, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni új iskolájukba. Az oktatási intézménnyel folytatott egyeztetések révén sikerült elintézni, hogy az egyik szomszédos iskolából egy norvég nyelvet oktató tanár hetente kétszer átjöjjön a fiúk iskolájába, és segítsen nekik a norvég nyelv elsajátításában.

Kérdések és válaszok

– A gyermekeim még nem beszélik elég jól annak az országnak a nyelvét, ahova nemrég költöztünk. Drága nemzetközi iskolába kell-e emiatt íratnom őket?

NEM – Uniós polgárként az Ön gyermekei jogosultak bármely EU-tagországban ugyanolyan feltételek mellett iskolába járni, mint a szóban forgó ország állampolgárai. Joguk van arra, hogy saját korcsoportjuknak megfelelő osztályba kerüljenek, és nyelvtudásuktól függetlenül tanulmányaikat azon a szinten folytassák, ahol előző iskolájukban abbahagyták.

Ha Ön az EU egyik országának állampolgára, és munkavállalás céljából egy másik uniós országba költözik, gyermekeinek az uniós jog értelmében joguk van új lakóhelyükön ingyenes nyelvoktatásban részesülni, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni az ottani iskolarendszerbe.

 

Oktatáshoz való hozzáférés és tandíjak

– Angol vagyok, és Skóciában járok egyetemre. Az egyetem magasabb tandíjat kér tőlem, mint a skóciai és a más uniós országokból származó hallgatóktól. Ez nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mellyel szemben az EU a segítségemre lehet?

NEM – Mivel ebben az esetben az Egyesült Királyság és saját állampolgárai közötti kapcsolatról van szó, ez az ország belügye, amely nem tartozik az uniós jog hatálya alá.
Dán állampolgár vagyok, és Németországban szeretném folytatni tanulmányaimat – az ottani egyetem szerint azonban tandíjat kell fizetnem.

– Az EU országainak állampolgárai nem tanulhatnak tehát tandíjmentesen más uniós országokban?

NEM – Az EU joga nem mentesít a tandíjfizetés alól. Az uniós szabályozás azt biztosítja, hogy Ön ugyanolyan bánásmódban részesüljön abban az országban, ahol tanulni szeretne, mint az ottani állampolgárok. Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük, akkor Ön is tandíjköteles.

– Francia állampolgár vagyok, és Írországban szeretnék tanulni. Az ír egyetemeken az ír állampolgároknak nem kell tandíjat fizetniük. Jogosult vagyok-e én is tandíjmentességre?

IGEN – Az uniós jog értelmében az uniós polgárok a fogadó EU-tagország oktatási rendszerében ugyanolyan feltételekkel folytathatnak tanulmányokat, mint az adott ország saját állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy francia állampolgárként Önt a tandíj tekintetében ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint az ír állampolgárságú hallgatókat.

– Szeretnék más uniós országban egyetemi tanulmányokat folytatni, ám ehhez a hatóságok szerint nyelvvizsgát kell tennem. Joguk van-e a hatóságoknak ilyen követelményt támasztani?

IGEN – Az illetékes hatóságoknak joguk van felkérni Önt arra, hogy nyelvvizsgát tegyen. Ezt a szabályt azonban ésszerű határok közt kell alkalmazniuk, és bizonyos esetekben az egyéni körülményeket figyelembe véve esetlegesen kivételt tehetnek. Így például eltekinthetnek a vizsgától azok esetében, akik éltek, illetve dolgoztak olyan országban, ahol a lakosság beszéli a szóban forgó nyelvet.

Szociális ösztöndíjak és hitelek

– Cseh állampolgár vagyok, és 12 éves korom óta az Egyesült Királyságban élek. Szeretnék itt egyetemre járni, de ösztöndíj nélkül nem tudom fedezni tanulmányaimat. Hova fordulhatok ez ügyben: a cseh vagy a brit hatóságokhoz?

A brit hatóságokhoz – Az uniós tagállamoknak ugyanolyan mértékű támogatást kell nyújtaniuk a területükön állandó lakosnak minősülő külföldi uniós polgárok számára, mint amilyenben saját állampolgáraikat részesítik. Állandó lakos az, aki legalább 5 éve megszakítás nélkül a szóban forgó országban él.

Ha tehát Ön az egyetemi év kezdetekor legalább 5 éve az Egyesült Királyságban lakik, jogosult arra, hogy ugyanakkora összegű megélhetési juttatást kapjon, mint a brit hallgatók.

– Elveszítem-e a megélhetési költségeket fedező állami ösztöndíjat, ha külföldön folytatom tanulmányaimat?

LEHETSÉGES – Hazájának kormánya maga döntheti el, hogy nyújt-e megélhetési juttatásokat külföldön tanuló állampolgárai számára: érdeklődje meg a hatóságoktól, milyen szabályokat alkalmaznak erre vonatkozóan.

Ha hazája ad ilyen támogatást, gondoskodnia kell arról, hogy a jogosultsági szabályok ne korlátozzák indokolatlanul a hallgatók szabad mozgását.

– Lengyel vagyok, és épp most fejeztem be az alapképzést Lengyelországban. Franciaországban szeretném megszerezni a mesterfokozatot. Jogosult vagyok-e lengyel vagy francia ösztöndíjra?

LEHETSÉGES – Az EU kormányainak nem kötelességük, hogy ösztöndíjat vagy diákhitelt nyújtsanak más uniós országokból származó diákoknak, ahogy az sem, hogy saját állampolgáraik külföldi tanulmányait támogassák.

Ezekben a kérdésekben a kormányok teljes mértékben saját belátásuk szerint döntenek. Egyes országok csak bizonyos feltételekkel vagy egyáltalán nem nyújtanak megélhetési juttatásokat azon állampolgáraiknak, akik külföldön végzik tanulmányaikat.

Vegye fel a kapcsolatot mindkét ország illetékes hatóságaival, és érdeklődje meg tőlük, milyen támogatást hajlandóak nyújtani Önnek.

Az iskolai végzettség elismerése

– Hollandiában szereztem diplomát, most pedig Spanyolországban szeretném folytatni a tanulmányaimat. Az ottani egyetem azonban nem ismeri el a spanyollal egyenértékűnek a holland képesítést, és az oklevél megléte felvételi követelménynek számít azon a szakon, amelyre be szeretnék iratkozni. Tud-e az EU ez ügyben segíteni?

LEHETSÉGES – Az egyetemi oklevelek elismerése a tagállami kormányok kizárólagos hatáskörébe tartozik . Az Európai Bizottság csak akkor léphet közbe, ha:
a képesítés elismerésének megtagadása állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősül;
az aránytalanul hosszadalmas vagy költséges eljárások az Ön szabad mozgásának korlátozásaként értelmezhetők.

Elképzelhető, hogy a fogadó ország ENIC-NARIC központja English (a felsőfokú végzettség elismerésével foglalkozó európai szintű hálózat) segíteni tud Önnek, az Ön országában működő partnerintézménnyel együttműködésben.


Mivel érdemes kezdeni

 – Kell-e valamilyen különleges készséggel rendelkeznem ahhoz, hogy önkéntes lehessek?

NEM – A program mindenki előtt nyitva áll. Az önkéntesek a munka megkezdése előtt felkészítést kapnak.

– Szeretnék külföldön önkéntes munkát vállalni. Hova fordulhatok tájékoztatásért és segítségért?

Ha a kelet-európai és kaukázusi, a délkelet-európai vagy az euromediterrán régióba szeretne menni, vegye fel a kapcsolatot a saját országában működő nemzeti irodával English Deutsch français vagy a helyi SALTO-forrásközponttal English .

Hasznos információkat találhat továbbá az Európai Önkéntes Szolgálat English Deutsch français honlapján, és az Európai Önkéntes Szolgálat útmutatójában.

Ne feledje: 2011 az önkéntesség európai éve. Számos program indul ez alkalomból.

– Tudnom kell-e spanyolul, ha Spanyolországban akarok önkéntes munkát vállalni?

NEM – Hacsak az önkéntes munka jellege nem követeli meg az alapszintű nyelvtudást. A munka időtartama alatt Ön nyelvi támogatásban részesül, úgyhogy ott-tartózkodása során biztosan megtanul valamennyire spanyolul.

– Mi a teendő, ha rátalált az Önt érdeklő projektre?
Kell-e biztosítást kötnöm?

Ha Ön önkéntes munkát vállal, tevékenysége során speciális ingyenes biztosításra jogosult. Kérjen bővebb felvilágosítást a küldő szervezettől.

– Kell-e fizetnem azért, hogy önkéntes projektben vehessek részt?

NEM – Az önkéntesek részvétele a projektekben ingyenes.

– Mi történik, ha nem tetszik a projekt, amelyben részt veszek? Kiléphetek-e belőle?

Ha nagyon nehéz helyzetbe kerül, és problémáit másképp nem lehet megoldani, az önkéntes munka végzéséről szóló megállapodást – legvégső esetben – fel lehet bontani.

– Ázsiában szeretnék önkéntes munkát vállalni. Szükségem van-e vízumra?

Az önkéntes projektben való részvétel nem mentesíti az alól, hogy betartsa országa vízumrendelkezéseit. Nézzen alaposan utána, mi az eljárás annak az országnak a tekintetében, ahova menni akar.

Forrás: europa.eu

Vélemény, hozzászólás?