Tájékoztató a Konzuli Szolgálatról

A magyar konzuli szolgálatról november végén, Bába Iván közigazgatási államtitkár vezetésével tartott sajtóbeszélgetésünket követően beérkezett kérdésekre, valamint az év végi állampolgári utazási szezonra való tekintettel az alábbi tájékoztatót tesszük közzé.

A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya – a Konzuli Szolgálat részeként – gondoskodik a Magyar Köztársaság állampolgárai, valamint az uniós polgárok konzuli védelméről, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a külképviseletek konzuli tevékenységét. A Konzuli Szolgálat ellátja a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok konzuli érdekvédelmét, de bizonyos esetekben az EU állampolgárok részére is biztosít konzuli védelmet.

A Konzuli Szolgálat 2011 decemberéig több mint 336 000 közigazgatási, érdekvédelmi (ún. klasszikus) konzuli ügyet intézett, melyből 117 000 kérelem az egyszerűsített honosítással volt kapcsolatos (honosítási és névmódosítási kérelem), és ezen felül több mint 300 000 vízumkérelmet bírált el. Elsősorban az egyszerűsített honosításnak köszönhetően 2011-ben mintegy 70 %-kal nőtt a konzuli ügyek száma világszerte 2010-hez képest (2010: 370 000 ügy, 2011: 630 000 ügy).  A több mint 630.000 konzuli ügyet belföldön 44 munkatárs, a külképviseleteken pedig 170 konzul intézi. A hivatásos konzulokon kívül világszerte 223 tiszteletbeli konzul segíti a bajba jutott magyar állampolgárokat.

Külföldön a magyar konzul a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény és végrehajtási rendeletében meghatározott módon és keretek között segítséget és támogatást nyújt a hozzá forduló bajba jutott magyar állampolgároknak:

 • Több magyar állampolgár súlyos sérülésével vagy halálával járó szerencsétlenség vagy bűncselekmény esetén lehetőség szerint a helyszínre utazik és intézkedik a konzuli érdekvédelmük iránt. A bajba jutottaknak segít a hozzátartozóikat értesíteni.
 • Tájékoztatást ad a balesettel és más rendkívüli eseményekkel kapcsolatos helyi eljárásokról, a további (hatósági, biztosítási, stb.) ügyintézésről.
 • Intézkedik az elveszett magyar úti okmány pótlása érdekében.
 • Segítséget nyújt a külföldön bajba jutott magyar állampolgár hazatérésének elősegítéséhez, továbbá közreműködik abban, hogy a rászorult elsősorban saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson.
 • Magyar állampolgár külföldi fogva tartása estén értesíti a fogva tartott által megjelölt személyt, segítséget nyújt jogi képviselő választásához.
 • Külföldön történt elhalálozás esetén értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és felvilágosítást nyújt az eltemettetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről, tanácsot ad, segítséget nyújt a haláleset miatt szükséges hivatalos eljárások intézéséhez.
 • Egyes, különösen rászoruló személyek, így kiskorúak, cselekvőképességükben korlátozott magyar állampolgárok, várandós nők esetében a konzul soron kívül és fokozott gondossággal jár el.

A Konzuli Szolgálat az alábbi esetekben azonban nem tud eljárni:

 • a bajba jutott magyar állampolgárok helyett nem tudja a kiszabott büntetést, bírságot befizetni, annak költségét átvállalni, vagy a hatóság döntését megváltoztatni;
 • bűncselekmény elkövetése miatt a fogadó állam jogszabályai szerint letartóztatott vagy őrizetbe vett magyar állampolgárok szabadon bocsátását nem tudja kezdeményezni;
 • nem láthatja el az ügyfél jogi képviseletét bíróság, vagy más hatóság előtt, az ügyvéd tiszteletdíját nem térítheti meg, és nem előlegezheti meg;
 • nem tud lakhatást biztosítani a magyar állampolgárok részére a saját lakásában, vagy a külképviselet épületében, irodáiban;
 • nem foglalhat állást a magyar állampolgárok külföldi szállásadójukkal, munkaadójukkal, vagy az utazási irodáikkal fennálló jogvitáikban, vagy más magánjogi, vagy családjogi vitákban;
 • nem térítheti meg az orvosi, illetve egyéb egészségügyi kezelések díját az ügyfél helyett;
 • a különös méltánylást érdemlő rendkívüli eseteken kívül a hazatérés utazási költségeit nem tudja megelőlegezni, az ilyen esetekben szigorú szabályok alapján és kivételesen nyújtható konzuli kölcsön adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, így visszatérítendő;
 • nem tud meghibásodott gépkocsik javításáról gondoskodni, illetve üzemanyagot biztosítani, a szervizzel fennálló elszámolási és egyéb jogvitában szerepet vállalni;
 • nem tud közreműködni munkavállalási, vagy más külföldi hatósági engedélyek beszerzésében;

Külföldön több magyar állampolgár életét érintő vagy testi épségét súlyosan veszélyeztető tömegszerencsétlenség esetén aktiválható a Külügyminisztérium Mobil Konzuli Csoportja is (MKCS). Az MKCS tagjai a Külügyminisztérium nagy tapasztalattal rendelkező konzuljai, akik azonnal a helyszínre utaznak és konzuli segítséget nyújtanak az érintetteknek. Az elmúlt időszakban a Mobil Konzuli Csoport egy-egy tagja az „Arab Tavasz” eseményei során Líbiába, illetve Egyiptomba került ideiglenes kiküldésre. A legutóbbi aktiválásra pedig a tragikus Hurghada-i buszbaleset kapcsán került sor.

A Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának kiemelt feladata a külföldre utazó magyar állampolgárok tájékoztatása, mely feladatot a Konzuli Tájékoztatási Iroda látja el. Az iroda munkaidőben a 458-1634-es és a 458-1682-es telefonszámokon hívható, illetve írásban is megkereshető a taj.konz@mfa.gov.hu email címen. Munkatársaink a magyar mellett angol, német és francia nyelven is adnak általános konzuli információt és tájékoztatást.

A Külügyminisztérium a legfrissebb konzuli közleményeket a Kormány http://www.kormány.hu/hu/kulugyminiszterium című honlapján, a Konzuli Tájékoztatás rovatban teszi közzé. A konzuli honlap tájékoztatja a külföldre készülőket az utazásuk célja szerinti ország ún. ország-kockázati besorolásáról is – utazásra nem javasolt térségek, illetve fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek – valamint a legfontosabb speciális szabályokról, amelyek az egyes országokban érvényben vannak a magyar állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében.

Amennyiben a magyar állampolgár olyan országban, vagy térségben kerül bajba, ahol nincs hivatásos diplomáciai, vagy konzuli képviselet, de működik magyar tiszteletbeli konzul, akkor hozzá fordulhat segítségért. A tiszteletbeli konzul olyan köztiszteletben álló személy, aki a fogadó államban lévő társadalmi pozíciója, közismertsége, megfelelő anyagi bázisa révén tiszteletbeli megbízatásként látja el feladatát, viszont a hivatalos konzuli tisztviselőhöz képest korlátozottabb a hatásköre.

Egyes térségekben, ahol nincs magyar külképviselet és magyar tiszteletbeli konzul sem működik, de bajba jutás miatt sürgős konzuli segítségre van szüksége a magyar állampolgárnak, akkor az uniós polgárság és az európai szolidaritás elve alapján bármelyik uniós állam külképviseletéhez is fordulhat (pl. az úti okmány pótlása érdekében).

A Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata kiemelten fontosnak tartja a (balesetre, betegségre, poggyászkárra, stb.) megfelelő fedezetet nyújtó utas- és balesetbiztosítás kötését. Az a magyar állampolgár, aki biztosítás nélkül utazik külföldre jelentős kockázatokat vállal, mert egy esetleges súlyos balesetnél, vagy betegségnél jelentős megterhelést jelenthet az orvosi kezelés, esetlegesen a speciális mentés költségeinek fedezése, melyeket biztosítás hiányában a bajba jutottnak kell állnia.

A Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata az utas- és balesetbiztosításon túl javasolja az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltását is. Ennek a kártyának a birtokában a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban – és külön megállapodás alapján Horvátországban is – a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe akut esetekben orvosilag szükséges bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat. Miután a Kártya elfogadására csak akut esetekben és korlátozott mértékben nyílik mód, ezért feltétlenül szükséges a megfelelő fedezetet nyújtó biztosítás megkötése is.

A személy- és árufuvarozók számára a Külügyminisztérium azt javasolja, hogy minden esetben tartsák be a fogadó ország közlekedési szabályait. Gondoskodjanak a gépjárművek műszaki követelményeknek megfelelő állapotáról és az adott gépjármű-kategóriára meghatározott pihenő és vezetőidők, valamint súlykorlátozások betartásáról. a szükséges különleges engedélyekről és biztosításokról.

Az a magyar állampolgár, aki külföldön kíván munkát vállalni, annak a Konzuli Szolgálat azt javasolja, hogy előzetesen széles körben érdeklődjön a munkavállalás adminisztratív feltételeiről, a munkavállalási engedélyről, vízumkötelezettségről, adó-és társadalombiztosítási szabályokról stb.

A külföldön történő munkavállalás jelentős kockázatokkal jár. A kiutazás előtt tájékozódni kell a munkakörülményekről, szállás- és étkezési lehetőségekről, mérlegelni kell a remélt előnyöket és a várható hátrányokat és ennek tükrében kell a felelős döntést meghozni. A vitás helyzetek elkerülése érdekében ragaszkodni kell az írásbeli munkavállalási szerződéshez (javasolt azt előzetesen véleményeztetni jogi, illetve munkaügyi szakértővel) és biztonságban kell tartani az úti okmányokat is. Minden eshetőségre felkészülve rendelkezni kell az esetleg szükségessé váló hazatéréshez elegendő biztonsági pénztartalékkal, hazai forrásokkal.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a vízummentességi egyezmények általában csak látogató vagy turista célú beutazásokra és tartózkodásra vonatkoznak, így azok nem terjednek ki a munkavállalásra vagy más jövedelemszerző tevékenység folytatására.

(Külügyminisztérium)

Vélemény, hozzászólás?